Miroslav Kamenický - László Szögi

Študenti z Bratislavskej stolice na zahraničných univerzitách a vysokých školách do roku 1918

Kamenicky tudenti obalka004

Práca prezentuje výsledky historického výskumu medzinárodnej mobility študentov z Bratislavskej stolice od stredoveku po rok 1918 na základe skúmania matrík relevantných európskych univerzít a vysokých škôl. Najstarší doteraz známy záznam je z roku 1263 a nachádza sa v matrike slávnej Bolonskej univerzity. Zatiaľ čo v stredoveku  študenti z Bratislavskej stolice študovali na desiatich univerzitách, v novoveku (od roku 1526) sa záznamy o nich nachádzajú v archívoch už viac ako 200 univerzít a vysokých škôl. Jadrom knihy je štruktúrovaný súpis 6 500 zistených mien študentov, spolu s dostupnými biografickými údajmi; miestny register umožňuje vyhľadať študentov podľa lokalít ich pôvodu. Popri pramennej informácii využiteľnej historikmi s rozmanitým zameraním, práca bude prínosom osobitne pre dejiny bratislavského regiónu, resp. jeho jednotlivých obcí.   

Vydanie knihy podporil Bratislavský samosprávny kraj.


16 x 23 cm, brož., 476 strán, ISBN 978-80-89567-80-5

 

Doc. PhDr. Miroslav Kamenický, CSc. (1962) absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor archívnictvo – história, habilitoval sa v roku 2008. Od roku 1995 je pracovníkom Katedry histórie Ústavu humanitných štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a od roku 2004 je predsedom Sekcie pre hospodárske a sociálne dejiny Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV.  Je autorom početných odborných publikácií o dejinách raného novoveku.

Dr. prof. habil. László Szögi, CSc. (1948)  maďarský  historik, archivár, knihovník.  Je absolventom Fakulty humanitných vied na Univerzite Eötvösa Loránda v Budapešti (ELTE). V rokoch 1995 – 2013 bol generálnym riaditeľom Univerzitnej knižnice a archívu  ELTE, v rokoch 2000 – 2008 bol predsedom Maďarskej archívnej asociácie. Je popredným európskym odborníkom na dejiny školstva. Tri desaťročia vedie výskumný tím, ktorý spracúva dejiny uhorskej študentskej peregrinácie.

zavrieť

Obsah

 

Úvod                                                                                                                                                                

Náčrt histórie školstva v Bratislavskej stolici v kontexte

peregrinácie študentov na zahraničné univerzity                                                        

 

Počiatky školstva v Bratislave                                                                                                                

Bratislavské školstvo v novoveku                                                                                                        

Školstvo v Trnave a ďalších mestách                                                                                                   

Analytický pohľad na peregrináciu                                                                                                       

 

Súhrnná kvantifikácia peregrinácie študentov z Bratislavskej stolice

v období rokov 1263 ‒ 1918                                                                                                                   

 

Súpis študentov z Bratislavskej stolice

na zahraničných univerzitách a vysokých školách                                                      

Spôsob publikovania záznamov z matrík                                                                                          

Výstavba súpisu študentov                                                                                                                    

Skratky prameňov v súpise študentov                                                                                               

Všeobecné skratky použité v súpise študentov                                                                                            

1. Mesto Bratislava ‒ stredovek

2. Mesto Bratislava ‒ novovek

3. Bratislavská stolica (mimo Bratislavy) stredovek

4. Bratislavská stolica (mimo Bratislavy) novovek

Menný register

Miestny register

Dodatky k zoznamom študentov

Summary

Összefoglalás

Použitá literatúra

O autoroch

 

 

 

 

 

 

 

zavrieť