Jozef M. Rydlo

Zaviate rozhovory. S novinármi slovenského exilu na stránkach Slovenských hlasov z Ríma

img2024013109162939

Monografia má charakter zakladajúceho diela pre dejiny slovenskej žurnalistiky, a to konkrétne v oblasti slovenskej exilovej publicistiky predovšetkým v období po roku 1945, s presahmi až do súčasnosti. Jadrom publikácie je dvadsaťtri podobne štruktúrovaných rozhovorov autora s predstaviteľmi slovenských exilových periodík, ktoré boli uverejňované v mesačníku Slovenské hlasy z Ríma od roku 1978 do roku 1990. Samotné rozhovory odkrývajú základné charakteristiky toho-ktorého exilového periodika, jeho históriu, poslanie, čitateľské zázemie a materiálne zabezpečenie, vízie do budúcnosti, vzťahy k ostatnej exilovej tlači a mnohé iné. Spolu vytvárajú neoceniteľnú mozaiku publicistiky slovenských exulantov v druhej polovici 20. storočia. Problematiku fundovane dopĺňajú texty prof. Emílie Hrabovec a Františka Vnuka, ako aj rozhovor Matúša Marcinčina s autorom. Kniha vyniká aj podrobnými dokumentárnymi a bibliografickými informáciami a osobitne cenný je bohatý obrazový materiál.

14,8 x 21 cm, 374 strán, tvrdá väzba, literatúra, cudzojazyčné súhrny, menný register, dokumentová a obrazová príloha.
61. publikácia edície LHS. ISBN 978-80-8218-053-7

 

Jozef M. Rydlo (1948), archivár, bibliograf, literárny historik, profesor

didaktiky dejín, editor.

Narodil sa v Ružomberku. Po maturite začal študovať archívnictvo

na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po okupácii

r. 1968 emigroval a pokračoval v štúdiu (odbor literatúra a filozofia) na Štátnej

univerzite v Padove (Taliansko), kde po obhájení dizertačnej prace „Svet

na Trasovisku“ nell’opera letteraria di Jozef Ciger-Hronsky : con un epistolario

inedito [„Svet na Trasovisku“ v literárnom diele Jozefa Cígera-Hronského :

s nevydanou korešpondenciou] dosiahol 1. júla 1971 doktorát z literárno-filozofických

vied. Vo Vatikánskej paleograficko-diplomatickej škole postgraduálne

študoval pomocne vedy historické. Vatikánsku archívnu školu absolvoval

13. júna 1972 a 22. júna 1973 absolvoval knihovníctvo na Vatikánskej

škole pre knižne vedy. Na univerzite v Lausanne (Švajčiarsko) skončil 2. novembra

1978 štúdium moderných a súčasných dejín, neskôr aj aplikovanú

pedagogiku (30. júna 1982).

Jozef M. Rydlo je riadnym členom Slovenského ústavu v Ríme.

V roku 2018 sa stal laureátom Ceny Daniela Rapanta, ktorú udeľuje Historicky

odbor Matice slovenskej ako svoje najvyššie ocenenie „za prínos

k rozvoju historických vied, za zásluhy o poznanie slovenských dejín a života

Slovákov doma aj v zahraničí“, a v roku 2022 mu udelili Cenu Extra

plus za prácu v prospech Slovenskej republiky „za šírenie dobrého mena

Slovenskej republiky doma i v zahraničí, za publikovanie národných myšlienok

a ochranu slovenskej histórie a slovenského jazyka“.

zavrieť

Kniha „odviatych“ rozhovorov obohacuje informáciami, poznatkami i závermi, hoci jej názov Zaviate rozhovory vyvoláva predstavu straty. V skutočnosti by sa mohla volať aj Priviate rozhovory - priviala a pripomenula, v akých pomeroch tvorili slovenskí redaktori v exile a doplnila predstavu o fungovaní exilovej tlače i o podmienkach života v exile. Kniha rozhovorov doplnená štúdiami Františka Vnuka v úvode a Jozefa Rydlu v závere nepochybne prispieva aj k poznaniu vývoja pomerov slovenského exilu.

Gabriela Hamranová, bibliografka

 

Dielo Zaviate rozhovory predstavuje ústredný prameň pri skúmaní dejín slovenskej exilovej žurnalistiky. Je základným východiskom všetkých ďalších výskumov v tejto oblasti.

Matúš Marcinčin, literárny vedec

 

Zaviate rozhovory sú hodnovernou výpoveďou o tom, že nezáležalo na tom, kde Slováci

na stránkach Slovenských hlasov z Ríma

v zahraničí žili, či v USA, Kanade, Argentíne, alebo v Austrálii, o slobodných štátoch Európy nehovoriac, ich noviny a časopisy potvrdzujú, že vždy, všade a za každých okolností sa riadili politickou smernicou Ľudovíta Štúra: „Musíme sa raz a navždy oslobodiť od neznesiteľného cudzieho jarma, vydobyť si samostatný štát.“

Ján Hnilica, historik

 

Keď raz Rydlove „rozhovory s novinármi slovenského exilu na stránkach Slovenských hlasov z Ríma“ uzrú tlačiarenskú čerň, budú vzácnym svedectvom o tom, ako slovenská diaspóra, slovenský politický exil zmýšľali vtedy, keď Slovensko bolo „krajinou sĺz a hrobového zmieru“, „obkolesenou svorkou drábov, psov a financov“.

Viliam Jablonický, kulturológ

zavrieť

Obsah

Večný Rím (Stanislav Mečiar)

Niekoľko myšlienok na margo Zaviatych rozhovorov o zaviatych dejinách slovenského exilu (Emília Hrabovcová)

[I]

Jozef M. Rydlo, bibliograf a kronikár slovenskej literárnej tvorby v zahraničí (František Vnuk)

[II]

Slovák v Amerike - Rozhovor s Michalom J. Krajsom

Jednota - Rozhovor s Jozefom C. Krajsom

Horizont - Rozhovor s Jozefom Špetkom

Slovensky štít - Rozhovor s Františkom Chajmom

Slobodne Slovensko - Rozhovor s Krištofom Greinerom

Ave Maria - Rozhovor s Andrejom Pírom

Slovensky život v Argentíne - Rozhovor s Evou Jankovičovou-Joštiakovou

Slovak Heritage - Rozhovor s Janom Belianskym

Listy sv. Františka - Rozhovor s Rudolfom Dilongom / Rozhovor s Teodorikom J. Zúbkom

Most - Rozhovor s Mikulášom Šprincom

Posol - Rozhovor so Štefanom Senčíkom / Rozhovor s Rajmundom Ondrušom

Bulletin Svetového kongresu Slovákov - Rozhovor s Jánom Okáľom

Kanadsky Slovák - Rozhovor s Mariánom Jankovským

Slovak Studies - Rozhovor s Michalom Lackom

Echo duchovného prúdenia dneška - Rozhovor s Rajmundom Ondrušom

Krajansky pozdrav - Rozhovor s Vojtechom Zemanom

Informačne správy - Rozhovor s Pavlom G. Dobišom

Slowakei - Rozhovor s Vojtechom Buckom

Život – La Vie - Rozhovor s Františkom Revesom

Mladý Slovak - Rozhovor s Vojtechom Zemanom

Slovak Studies Association Newsletter - Rozhovor s Louise B. Hammerovou

Novy život - Rozhovor s Víťazoslavom Hroncom

ObežnYk - Rozhovor s Pavlom Šiškom

Národné noviny - Rozhovor s Josephom Stefkom

Slovakia - Rozhovor s Mariánom Markom Stolárikom

Slovenské správy/Slowakische Nachrichten - Rozhovor s Františkom Kollárom

Slovenské hlasy z Ríma - Interview s Andrejom Paulinym v Šaštíne 22. marca 2005 (Viliam Jablonický)

[III]

Vznik a zánik vybraných mienkotvorných periodík slovenského politického exilu (1945 – 1989)

[IV]

„Chýbajú mi všetky exilové časopisy bez rozdielu.“ Ako vznikali rozhovory s novinármi slovenského exilu

na stránkach Slovenských hlasov z Ríma? Interview s Jozefom M. Rydlom (Matúš Marcinčin)

[V]

Noviny a ich redaktori, dokumentácia

Supíš periodík

Bibliograficky súpis rozhovorov

Zoznam redaktorov a redaktoriek exilových periodík

Životopisne profily redaktorov a redaktoriek

[VI]

Bibliografické heslá

Rím

Hlasy z Ríma

Slovenské hlasy z Ríma

Pramene a literatúra

Súhrny

O autorovi

Edičná poznámka

Menný register

zavrieť

 
 
 • UPOZORNENIE:

   

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Pavol Gašparovič Hlbina
  a slovenská katolícka moderna

   

 • Upozornenie:

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.

   

   

   

Zavrieť