Róbert Letz

Sedembolestná Panna Mária v slovenských dejinách

Sedembol002

Bohato ilustrovaná kniha ponúka odbornej i širokej čitateľskej verejnosti fundovaný obsažný a ucelený pohľad na vznik a vývoj úcty k Sedembolestnej Panne Márii od jej historických počiatkov až po súčasnosť. Poukazuje pritom na významnú úlohu, ktorú zohralo kresťanstvo v slovenských dejinách. Autor vychádza z najnovších historických výskumov a z vedeckého skúmania veľkého množstva historických prameňov a literatúry, pričom predkladá aj niektoré nové poznatky, ktoré doteraz neboli publikované. Poukazuje na najstaršie historické korene mariánskej úcty i na vznik úcty k Bolestnej Matke Božej spätej s duchovnosťou európskeho stredoveku. Osobitnú pozornosť venuje pútnickému miestu Šaštín, ktoré zohrávalo od 16. storočia mimoriadnu úlohu v duchovnom živote celej monarchie a v 19. a 20. storočí sa postupne stalo aj zdrojom posilňovania národného vedomia Slovákov. Tento vývoj vyústil až do širokého prijatia a napokon i formálneho ustanovenia Sedembolestnej Panny Márie za patrónku Slovenska a Slovákov, k čomu kniha prináša plné znenia súvisiacich dokumentov. Vychádza v roku Sedembolestnej Panny Márie vyhlásenom Katolíckou cirkvou.  

16,5 x 24 cm, 160 strán, obrazová a dokumentová príloha, ilustrácie, index, angl. resumé, tvrdá väzba, ISBN 978-80-89567-29-4

 

Prof. PhDr. Róbert Letz, PhD. (1967) je popredný slovenský historik. V súčasnosti pracuje ako vedúci Katedry histórie na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Venuje sa politickým, cirkevným a kultúrnym dejinám Slovenska v 20. storočí.

zavrieť

Obsah

 

Úvod

 I. Mariánska úcta a korene úcty k Bolestnej Matke Božej v kresťanskom staroveku a stredoveku

 II. Úcta k Sedembolestnej Panne Márii v novoveku

 III. Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska a Slovákov v 20. a 21. storočí

 Záver

Poznámky

 Dokumenty

Vyhlásenie Panny Márie Sedembolestnej za patónku Slovenska

Článok Banskobystrického biskupa Andreja Škrábika o Sedembolestnej Panne Márii

Obetovanie sa slovenského národa Sedembolestnej Panne Márii, patrónke slovenskej krajiny

Vyhlásenie Šaštínskeho chrámu za baziliku minor

Dekrét o vyhlásení roka Sedembolestnej Panny Márie

 Zoznam použitých prameňov a literatúry

 Summary

 Menný register

 Obrazová príloha

 

 

Záver

 

Úcta k Sedembolestnej Panne Márii v slovenských dejinách je historickou skutočnosťou. Skúmanie historického rozmeru tejto úcty nás vedie od poznania všeobecnej mariánskej úcty k jej konkrétnej podobe.

 Konkrétna úcta k Sedembolestnej Panne Márii sa začína v stredoveku a jej kontinuita sa zachovala do súčasnosti. Táto úcta svedčí o výraznom vplyve západokresťanského kultúrneho okruhu na Slovensku, hoci všeobecná mariánska úcta s motívom Máriinej bolesti k nám prichádzala po príchode našich predkov na územie dnešného Slovenska z kresťanského východu. Úcta k Sedembolestnej Panne Márii sa dá vystopovať a dokladovať na patrocíniách kostolov, kaplniek a kláštorov, na bohatom zastúpení motívov vo výtvarnom umení.

 Zároveň je dôležité zdôrazniť, že úcta k Sedembolestnej Panne Márii poukazuje na vyšší duchovný rozmer a zmysel slovenských dejín, a to na rozmer utrpenia a bolesti. Utrpenie, ktoré sa nazbieralo v dejinách, akoby tvorilo hlbší zmysel slovenských dejín, ich os, ktorá nachádza svoj najadekvátnejší výraz práve v úcte k Sedembolestnej Panne Márii. Týka sa to kolektívnej pamäti národa, rodinnej pamäti i pamäti jednotlivcov.

 Osobitne ťažké a tragické neboli len historické cesty národného celku, ale v jeho rámci osudy významných slovenských osobností, z ktorých desiatky skončili na popraviskách, boli zavraždení, umučení, ponižovaní alebo násilne vyhnaní z domovov. Tu možno hľadať spätosť a potvrdenie úcty k Sedembolestnej so slovenskými dejinami. Nemáme na mysli len vzdialenejšie historické udalosti, ale aj udalosti nedávnych, živých dejín.

 Schválenie sviatku Sedembolestnej Panny Márie ako dňa pracovného pokoja Slovenskej republiky zákonom č. 241/1993 Z. z. potvrdil dôležitosť úcty k Sedembolestnej Panne Márii  v slovenských dejinách. Úcta k Sedembolestnej Panne Márii je dôležitá historická téma, ktorá bude stále vzbudzovať záujem historikov, ale aj širšej verejnosti.  

zavrieť

 
 
 • NOVINKY 

   

  http://www.postscriptum.sk/nase-tituly/do-vasej-pozornosti/historia-scepusii/#

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Opäť k dispozícii!

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   


    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      ZNOVA K DISPOZÍCII:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Zavrieť