Eva Frimmová

Rok 1515 v premenách času (na pozadí Bartoliniho diela Odeporicon)

Rok 1515 obalka004

Monografia približuje atmosféru doby v čase cisársko-kráľovských rokovaní o uzavretí manželstva vnúčat cisára Maximiliána I. Habsburského, Ferdinanda a Márie, s potomkami uhorského kráľa Vladislava II. Jagelovského, Annou a Ľudovítom. Ich vyvrcholením boli zásnuby 22. júla 1515 vo Viedni; celá udalosť je známa ako Prvý viedenský kongres. V odbornej literatúre nie je docenený význam a okolnosti prípravných rokovaní v Bratislave. 

V prvej časti kniha ponúka pohľad na politicko-historické pozadie, poukazuje na ekonomické pomery a duchovné i kultúrne prejavy obdobia renesancie a humanizmu. Popisuje tiež ašpirácie Habsburgovcov a Jagelovcov na uhorský trón a analyzuje cisárovu politiku smerom na východ i jeho sobášnu politiku.

Druhá časť knihy sa zaoberá literárno-historickým spracovaním prameňov, na základe čoho autorka poskytuje autentický popis udalostí, ktorý dokladá aj vybranými pôvodnými textami v latinčine s paralelným prekladom do slovenčiny. Vychádza pritom predovšetkým z cestopisu Odeporicon, v ktorom účastník rokovaní Richard Bartolini zaznamenal cestu legáta Matúša Langa z Augsburgu do Bratislavy. Jeho postrehy predstavujú zaujímavý obraz vtedajšieho Rakúska a Uhorska - okrem opisu ceremoniálov, omší, rytierskych turnajov, hostín a ďalších sprievodných udalostí venuje osobitný priestor spôsobu života, stravovaniu, bývaniu, oblečeniu a zvykom rozličných národov.

Keďže obsah knihy je zameraný aj na udalosti v Bratislave a dotýka sa slovenských kultúrno-politických reálií, možno monografiu považovať za významný príspevok k našim národným dejinám.

14,8 x 21 cm, 278 strán, tvrdá väzba, ilustrácie, nem., franc., angl. resumé, index, ISBN 978-80-89567-54-6

CENA : 13.90 EUR

 

PhDr. Eva Frimmová, CSc.

po štúdiu klasickej filológie a jazykov na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde absolvovala tiež ašpirantúru z dejín staršej slovenskej literatúry, pôsobila v Kabinete rukopisov starých a vzácnych tlačí Univerzitnej knižnice v Bratislave.

Od roku 1994 pracuje ako samostatná vedecká pracovníčka v Oddelení novovekých dejín Historického ústavu SAV v Bratislave. Dlhodobo sa zaoberá výskumom dejín knižnej kultúry a obdobia renesancie a humanizmu, pričom sa sústreďuje na komplexný výskum humanistov pochádzajúcich zo Slovenska, resp. tých, ktorí na Slovensku pôsobili (napríklad Hieronyma Balba, Richarda Bartoliniho, Daniela Basilia, Petra Fradelia, Eliáša Bergera). Publikovala okolo 150 štúdií a kapitol v domácich i zahraničných odborných periodikách a kolektívnych monografiách. 

zavrieť

 
 
 • NOVINKY 

   

  http://www.postscriptum.sk/nase-tituly/do-vasej-pozornosti/historia-scepusii/#

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Opäť k dispozícii!

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   


    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      ZNOVA K DISPOZÍCII:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Zavrieť