Róbert Letz

Andrej Hlinka vo svetle dokumentov

A Hlinka obalka001

Reprezentatívny výber 59 dokumentov pokrývajúcich azda všetky podstatné etapy a dimenzie verejného účinkovania Andreja  Hlinku, kňaza, politika a národného dejateľa, ponúka možnosť utvoriť si pomerne komplexný obraz o jednej z najvýraznejších osobností novodobých slovenských dejín. Napriek rozličným prístupom k interpretácii jeho postojov a činov je nespochybniteľné, že Hlinka rozhodujúcim spôsobom prispel k dotvoreniu Slovákov v moderný a sebavedomý štátotvorný národ. Aj preto v jeho neobyčajne košatom životnom príbehu ‒ zvlášť, ak je to na báze pramenného materiálu ‒ môže pozorný čitateľ nachádzať nové horizonty našej národnej historickej pamäte, ba odkrývať mnohé podstatné otázky týkajúce sa formovania našej identity, odkazu predkov, či zmyslu našich dejín, a to aj tých budúcich. 

Pramene sú usporiadané chronologicky v rámci šiestich tematických celkov: Ochranca slabých, V boji za práva slovenského národa v Uhorsku, Princípy Hlinkovej autonomistickej politiky v Československej republike, Hlinka o kresťanstve, viere a cirkvi, Hlinka očami iných osobností, Záver životnej cesty a odkaz Andreja Hlinku. Každú časť uvádza stručný komentár zostavovateľa. Dokumenty sú opatrené dôkladným poznámkovým aparátom, ktorý má predovšetkým vysvetľujúcu funkciu a ozrejmuje rôzne fakty, súvislosti a vzťahy, ktoré by inak mohli čitateľovi uniknúť.

Okrem rozsiahleho obrazového materiálu, osobitne hodnotná je podrobne spracovaná Chronológia života Andreja Hlinku a pamäti o ňom.  

19 x 25,5 cm, 360 strán, tvrdá väzba, ilustrácie, ISBN 978-80-89567-36-2

CENA : 18.64 EUR

 

OBSAH

NA ÚVOD

Prvá časť

OCHRANCA SLABÝCH

1. Správa o založení Ružomberského katolíckeho kruhu, Andrej Hlinka zvolený za tajomníka [1894]

2. Úryvok z brožúry o potrebe zakladať gazdovské potravné a úverné spolky [1895]

3. Dôležitosť spolkov pri zlepšovaní hmotného postavenia ľudu [1897]

4. Kritika nízkej úrovne vzdelávania v školách a maďarizácie v školstve [1897]

5. Reč Andreja Hlinku na rokovaní stoličného výboru, kritika politiky vládnej Liberálnej strany [14.12.1898]

6. Reč Andreja Hlinku na zhromaždení Ľudovej strany v Ružomberku o hospodárskych, politických a morálnych dôsledkoch liberálnej vlády [1900]

7. Reč Andreja Hlinku o zákonoch týkajúcich sa cirkevných záležitostí [1900]

8. Výzva kňazom podporovať Spolok sv. Vojtecha a slovenskú katolícku literatúru [1904]

Druhá časť

V BOJI ZA PRÁVA SLOVENSKÉHO NÁRODA V UHORSKU

9. Žaloba proti Andrejovi Hlinkovi a ďalším obžalovaným v ružomberskom procese [Október 1906]

10. Záznam o výsluchu Andreja Hlinku počas ružomberského procesu [26. 11. 1906]

11. Obhajobná reč Andreja Hlinku v procese v Ružomberku [5. 12. 1906]

12. Andrej Hlinka v polemickom článku reaguje na výčitky, že je burič a opustil uhorskú Ľudovú stranu, súčasne formuluje svoje politické princípy [1907]

13. Hlinka reaguje na tragédiu v Černovej počas jeho cesty po Čechách a Morave [1907]

14. Správa o prednáške Andreja Hlinku v Prahe [1907]

15. List Andreja Hlinku pred nástupom do väzby, v ktorom rekapituluje a obhajuje svoju verejnú činnosť a vyzdvihuje mravný význam presadzovania práv slovenského národa [10. 11. 1907]

16. List Andreja Hlinku moravským priateľom napísaný pri nástupe do väzby [29. 11. 1907]

17. Správa Alojza Kolíska z návštevy Andreja Hlinku a ďalších slovenských väzňov v Segedíne [1907]

18. Obhajobná reč Andreja Hlinku v bratislavskom tlačovom procese [4. 5. 1908]

19. Obrana Andreja Hlinku proti obvineniam spišského biskupa Sándora Párvyho adresovaná Kongregácii koncilu [1908]

Tretia časť

PRINCÍPY HLINKOVEJ AUTONOMISTICKEJ POLITIKY V ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKE

20. Reč Andreja Hlinku na ľudovom zhromaždení v Ružomberku, v ktorej odmieta ponuky na zotrvanie Slovákov v Uhorsku [17. 11. 1918]

21. Andrej Hlinka vyzýva katolícke kňazstvo na Slovensku k vernosti novému česko-slovenskému

štátu [10. 11. 1918]

22. Prvý prejav Andreja Hlinku v poslaneckej snemovni NZ v Prahe, v ktorom obhajuje svoje zásady, vyzýva k rešpektovaniu osobitosti Slovenska a Slovákov a reaguje na bagatelizovanie svojich zásluh [30. 1. 1919]

23. Hlinka vlastizradca? Dokument, v ktorom A. Hlinka bezprostredne reaguje na obvinenia z vlastizrady a vysvetľuje dôvody svojej cesty do Paríža [29. 9. 1919]

24. List Andreja Hlinku poslancovi Václavovi Myslivcovi, v ktorom vysvetľuje svoje postoje a poukazuje na nepriaznivé politické pomery na Slovensku [13. 10. 1919]

25. Vystúpenie Andreja Hlinku v poslaneckej snemovni NZ, v ktorom predniesol rezolúciu Výkonného výboru Slovenskej ľudovej strany a poukázal na akútne problémy Slovenska [9. 11. 1920]

26. Adventná úvaha Andreja Hlinku v ktorej komentuje zlú sociálnu situáciu na Slovensku a vymenúva príklady uprednostňovania českých pracovníkov [1920]

27. A. Hlinka v parlamente hodnotí dovtedajší vývin ČSR z pohľadu Slovenska, poukazuje na škodlivosť centralizmu, čechoslovakizmu a nedostatočnú pozornosť, ktorá sa venuje hospodárskej, školskej a kultúrnej oblasti [18. 12. 1929]

28. Andrej Hlinka komentuje priebeh Pribinových slávností v Nitre, odsudzuje prístup vlády k ich organizácii a chváli vyspelosť národa [1933]

29. Záznam z rokovania A. Hlinku s ministrom vnútra V. Černým o obnovení periodík HSĽS, zastavených po Pribinových slávnostiach v Nitre [15. 11. 1933]

30. Dva reportážne články z návštevy publicistu F. Kocourka u A. Hlinku v Ružomberku ponúkajú pohľad z českej strany na typické črty Hlinkovej osobnosti, atmosféru v jeho pôsobisku a na jeho názory na súčasné politické dianie [1933]

31. Andrej Hlinka píše pre české noviny o historických koreňoch česko-slovenského vzťahu a bráni ideu slovenskej národnej svojbytnosti [1934]

32. V interview Valeria S. Vilinského s A. Hlinkom pre Lidové noviny Hlinka odmieta snahy o revíziu štátnych hraníc ČSR, vyjadruje sa o vzťahu k Poľsku a o možnostiach vstupu HSĽS do vlády [1934]

33. Rozhovor Júliusa Stana s Andrejom Hlinkom v časopise Politika. Hlinka hodnotí mladú slovenskú generáciu a vyjadruje sa o jej perspektívach [1934]

Štvrtá časť

HLINKA O KRESŤANSTVE, VIERE A CIRKVI

34. Vianočná úvaha poukazuje na význam príchodu Ježiša na svet v kontexte kultúrno-historickom a osobnom, pričom zdôrazňuje tiež náboženskú hodnotu chudoby [1906]

35. Úvaha nad Ježišovým utrpením na Veľký piatok vyzdvihuje Kristov kríž ako prostriedok

vedúci k premene človeka [1907]

36. Úvaha o význame vysviacky prvých slovenských katolíckych biskupov. Vyzdvihuje radostné zadosťučinenie vo svetle minulosti a poukazuje na úlohy v dobe nepriaznivo hľadiacej na cirkev [1921]

37. Parlamentná reč A. Hlinku, v ktorej refl ektuje odlišnosti medzi Čechmi a Slovákmi vo vzťahu k náboženstvu, pripomína katolícke tradície v českých krajinách a proticirkevnú orientáciu časti politikov hodnotí ako príčinu nezhôd [21. 3. 1925]

38. Príspevok o význame náboženstva, osobitne kresťanstva, ktoré Hlinka chápe ako základného

nositeľa morálnych hodnôt v spoločnosti a ako oslobodzujúcu historickú silu prinášajúcu dôstojnosť každému človeku [1931]

39. O poslaní Spolku sv. Vojtecha pri šírení náboženskej a národnej osvety a jeho mieste v dejinách slovenských katolíkov [1933]

40. Zamyslenie o význame veľkonočného posolstva pre súčasný svet a prínose kresťanstva, ktoré ponúka ľudstvu východiská z krízy [1937]

Piata časť

HLINKA OČAMI INÝCH OSOBNOSTÍ

41. Správa apoštolského nuncia v Prahe Clemente Micaru kardinálovi štátnemu sekretárovi Svätej stolice Pietrovi Gasparrimu [4. 2. 1921]

42. Robert William Seton-Watson o Andrejovi Hlinkovi v knihe Nové Slovensko [1924]

43. Vavro Šrobár o Andrejovi Hlinkovi vo svojich memoároch [1931]

44. Václav Cháb podáva zhŕňajúce hodnotenie v závere svojej knihy o Andrejovi Hlinkovi [1934]

45. Alfred Fuchs o Andrejovi Hlinkovi v príhovore k jeho sedemdesiatinám [1934]

46. Ferko Skyčák charakterizuje Andreja Hlinku [1934]

47. Tido J. Gašpar – literárna spomienka na prvé stretnutie s Andrejom Hlinkom [1934]

48. Milo Urban o význame Andreja Hlinku pre kultúrny život [1938]

49. Ľudo Bešeňovský prináša osobné spomienky na Andreja Hlinku [1954]

Šiesta časť

ZÁVER ŽIVOTNEJ CESTY A ODKAZ ANDREJA HLINKU

50. Závet Andreja Hlinku [1933]

51. Odkaz Andreja Hlinku slovenskému národu prednesený na slávnostnej manifestácii v Ružomberku pri príležitosti jeho 70. narodenín [28. 9. 1934]

52. Odkaz Andreja Hlinku Slovákom v Amerike [7. 8. 1938]

53. Príhovor Andreja Hlinku počas návštevy predsedu Slovenskej ligy v Amerike Petra Hletka na ružomberskej fare [7. 8. 1938]

54. Posledný verejný prejav Andreja Hlinku k zhromaždeniu z balkóna ružomberskej fary pri rozlúčke s delegáciou amerických Slovákov [7. 8. 1938]

55. Odkaz Andreja Hlinku slovenskej mládeži pri príležitosti krajinského zletu Slovenského Orla v Žiline [16. 8. 1938]

56. Spomienka lekára Emanuela Fila na posledné chvíle Andreja Hlinku [1938]

57. Pohreb Andreja Hlinku v Ružomberku zachytený v dobovej tlači [21. 8. 1938]

58. Rozlúčkový prejav Milana Hodžu na pohrebe Andreja Hlinku [21. 8. 1938]

59. Rozlúčková reč Jozefa Tisa na pohrebe Andreja Hlinku [21. 8. 1938]

 

CHRONOLÓGIA ŽIVOTA ANDREJA HLINKU A HISTORICKEJ PAMÄTI O ŇOM

SUMMARY

ZOZNAM POUŽITÝCH PRAMEŇOV A LITERATÚRY

MENNÝ REGISTER

zavrieť

 
 
 • NOVINKY 

   

  http://www.postscriptum.sk/nase-tituly/do-vasej-pozornosti/historia-scepusii/#

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Opäť k dispozícii!

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   


    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      ZNOVA K DISPOZÍCII:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Zavrieť