Ľubor Hallon

Súkromné drámy srdca

Sukromne dramy srdca obal

Tri novely, obsiahnuté v knižke sú vnútorne prepojené témou, ľudskou tragikou a ľudskou samotou protagonistov, vnorených do sveta zaľudneného povrchnosťou a chladom tzv. všedného dňa. Všedná noc a všedný deň však v tomto prozaickom debute transcendujú do dramatickej genezis súčasného stavu ľudskej mysle, strácajúcej v citovej a pocitovej prázdnote elektronických médií zmysel pre nehu, odvahu, nádej budúcich pokolení i česť.

14 x 21 cm, 224 strán, tvrdá väzba, ISBN 978-80-89567-45-4

 

     Ľubor Hallon sa narodil  v Skalici 7. 8. 1955. Vysokoškolské štúdium, učiteľský odbor estetická výchova - slovenčina,  ukončil v roku 1979 na Filozofickej fakulte UK, kde neskôr absolvoval rigoróznu skúšku a  vedeckú ašpirantúru. Zamestnal sa ako jazykový a odborný redaktor vo vydavateľstve Alfa, potom vo Výskumnom ústave kultúry, kde sa orientoval na problematiku dramatických umení, predovšetkým operu. Po roku 1990 pracoval v Novinárskom študijnom ústave, Mediálnom informačnom centre a v súčasnosti pôsobí v Odbore výskumu a štatistiky kultúry Národného osvetového centra. Venoval sa skúmaniu prezentácie kultúry v médiách, vzťahu obyvateľstva SR k jednotlivým sféram kultúry a umenia.

     Pritom externe pôsobil ako redaktor v časopise Film a divadlo, učil slovenčinu na stredných školách, prednášal žurnalistickú tvorbu na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity a vyučoval predmet médiá a kultúra na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. V súčasnosti sa zároveň venuje aj  otázkam globalizácie, medzikultúrnej komunikácie a národnej identity.

Uplatnil sa aj ako externý posudzovateľ pre Litfond. Spolupracoval i so Slovenskou televíziou, kde  pôsobil v komisii hodnotiacej moderátorov a redaktorov v rámci ich kvalifikačného zatriedenia. Vypracoval niekoľko hodnotiacich analýz pôvodných i prevzatých programov STV, predovšetkým dramatickej tvorby. Spolupracoval i s redakciou zábavných programov ako scenárista vianočného programu Konto nádeje  i ako spoludramaturg  niektorých grotesiek komediálneho seriálu BUD BINDI, v ktorých si aj zahral menšie postavy.

     Publikoval  desiatky článkov,  odborných recenzií i štúdií v  dennej tlači (Pravda, Smena, najmä Práca) v odborných periodikách Film a divadlo, Javisko, Slovenské divadlo, Otázky žurnalistiky, Národná osveta, Knižná revue a pod.) i v niekoľkých zborníkoch medzinárodných konferencií. V časopise Kultúra mu vyšla poviedka Darček strateného syna (1/2013). Monografia Súkromné drámy srdca je jeho literárnym knižným debutom.

zavrieť

Z doslovu:

Ľubor Hallon prichádza s kyticou, vlastne s tromi kyticami zoschnutými na hrobe človeka, aby čitateľovi pripomenul biblickú alegorickosť ľudského života, ktorého podstatou nie je kalkul, ale zmysel pre večný tlkot v ľudskej hrudi oslovujúci, ako jediné zmysluplné basso continuo, duchovný, pozemský i nepozemský kozmos v nás...

                                                                        Peter Valček,  spisovateľ, literárny historik 

zavrieť

 
 
 • UPOZORNENIE:

   

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Pavol Gašparovič Hlbina
  a slovenská katolícka moderna

   

 • Upozornenie:

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.

   

   

   

Zavrieť