Martin Homza et al.

Svätopluk v európskom písomníctve - Štúdie z dejín svätoplukovskej legendy

Svatopluk001

Zámerom autorského kolektívu bolo čo najpodrobnejšie zmapovať stopy, ktoré zanechala svätoplukovská problematika v najstaršom písomníctve a v dejinnom priebehu historiografie, a to nielen slovenskej (uhorskej), ale i moravskej, českej i širšej európskej. Zostavovateľ a autor úvodných textov v knihe metodologicky zdôvodňuje aspekty skúmania svätoplukovskej legendy a zaoberá sa jej genézou a funkciami v stredovekej slovenskej i uhorskej historiografii. Ďalší autori rozšírili sledovanú tému o jej bulharské (Boris) a franské (Svätopluk Lotrinský) paralely, o rozpracovanie obrazu Svätopluka v prameňoch jednotlivých historických období. Kniha má teda potenciál oživiť odbornú diskusiu, čo možno považovať za užitočné aj vzhľadom na to, že postava Svätopluka sa stala pertraktovanou v širších spoločenských súvislostiach.

14,8 x 21 cm, 750 strán, tvrdá väzba, ilustrácie, ISBN 978-80-89567-22-5

CENA : 22.50 EUR

 

Výskum svätoplukovskej problematiky možno vnímať v dvoch navzájom previazaných rovinách. Jednou je rekonštruovanie osoby historického Svätopluka I. († 894) na základe zachovaných dobových prameňov a neskorších relevantných naračných textov, ktoré sa spätne (retrospektívne)

vracajú k obdobiu jeho panovania. Druhou je legenda, ktorá okolo neho vznikla – teda skúmanie postavy Svätopluka a jeho obrazu, ako sa premieta v legendách. Predmet historicky rekonštruovateľnej postavy najslávnejšieho veľkomoravského vládcu je prakticky vyčerpaný. Veľmi ťažko totiž predpokladať, že by sme v dnešnej dobe našli ešte nove nepoznane pramene k tejto problematike. Oproti tomu svätoplukovská legenda – ako sme súbor stredovekých a novovekých rozprávaní o Svätoplukovi I. pracovne nazvali – je takmer nespracovaná. Táto legenda akoby v sebe od obdobia svojho vzniku pred vyše 1120 rokmi uchovávala akési tajomstvo. A dýcha nim dodnes.

Cieľom našej súbornej prace je nielen zamyslieť sa nad týmto fenoménom, a pokiaľ možno aspoň z časti poodhaliť rúšku zo záhady, prečo i dnes legendárny Svätopluk I. nadchýna a irituje zároveň. Nechceli sme teda odpovedať na klasickú otázku kritickej pozitivistickej historiografie: „Ako sa veci stali? Akým naozaj Svätopluk I. bol?“ ale: „Prečo na veci nazeráme tak, ako nazeráme?“ A pýtali sme sa aj konkrétnejšie, napríklad: „Prečo Svätopluk I. v dejinách Slovákov, Moravanov a Čechov musí, respektíve nesmie byť kráľom?“

(Z úvodu prof. Martina Homzu)

 

Obsah

 

OBSAH KNIHY

 

Martin Homza

Úvod

Metodologické východiská bádania stredovekých a ranonovovekých narácií o Svätoplukovi I.

Sémantická potencia osobného vlastného (rodného) mena Svätopluk, ako východisko svätoplukovskej legendy

Stredoveké korene svätoplukovskej tradície u Slovákov (čierna a biela svätoplukovská legenda)

K argumentácii o kráľovskom titule Svätopluka I. († 894)

 

Dimitar Dimitrov

Boris I. Bulharsky a Svätopluk I. Veľkomoravský v reálnom a imaginárnom svete stredoveku

 

Ľubica Štrbáková

Svätopluk Lotrinsky († 900), krstný syn Svätopluka I., ako postava historická a hagiografická

 

Marek Vadrna

Obraz kráľa Svätopluka I. v českých kronikách

 

Martina Pillingová

Svätoplukovská legenda medzi humanizmom a osvietenstvom v českej a moravskej historiografii

Pozoruhodnosti barokových frontispisov niektorých českých a moravských historikov

 

Naďa Labancová

Svätoplukovská tradícia v slovenskej historiografi i v 17. a v prvej polovici 18. storočia

 

Martina Pillingová

Svätoplukovská tradícia u Slovákov v druhej polovici 18. storočia

 

Peter Podolan

Svätopluk v slovenskej historiografii 19. storočia

 

Michal Cigán

Folklórne pozadie svätoplukovskej legendy

 

Ľubomír Ďurina

Svätopluk v stredovekých písomných prameňoch 9. – 16. Storočia podľa vydania Magnae Moraviae Fontes Historici (štatistiky)

 

 

zavrieť

 
 
 • NOVINKY 

   

  http://www.postscriptum.sk/nase-tituly/do-vasej-pozornosti/historia-scepusii/#

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Opäť k dispozícii!

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   


    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      ZNOVA K DISPOZÍCII:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Zavrieť