Pavol Pauliny (zost.)

Kostol sv. Mikuláša v Podunajských Biskupiciach vo svetle nových výskumov

Kostol PB obalka

Zborník je zostavený z príspevkov, ktoré odzneli na vedeckom kolokviu konanom pri príležitosti ukončenia rozsiahleho pamiatkového výskumu Kostola sv. Mikuláša v roku 2019. Architektonicko-historický, reštaurátorský a archeologický výskum sa zameral najmä na identifikáciu najstarších vývojových fáz kostola, listinne doloženého v roku 1262 a v staršej literatúre datovaného do roku 1221. V prvej eta­pe výskumu bola v presbytériu objavená jedinečná celoplošná fresková výzdo­ba, dnes už zreštau­rovaná. Objavené boli tiež zamurované románske okná nad emporou a vo východnej stene bočnej lode, čo potvrdilo predpoklad, že celé trojlodie bolo vystavané v románskom období. Archeológovia zasa datujú najstaršie nivelety interiérových podláh a prvý horizont pocho­vávania na cintoríne do obdobia 10. - 11. storočia. Prekvapujúce nové poznatky vypovedajúce o dôležitosti regionálneho centra a naznačujúce dávnu tradíciu sakrálneho miesta budú zaiste vážnym podnetom pre ďalšie odborné diskusie a interpretácie.

16,5 x 23,5 cm, 180 strán, mäkká väzba, obrazová dokumentácia, ISBN 978-80-8218-008-7
Výskum z iniciatívy vlastníka Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Bratislava - Podunajské Biskupice podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave.

 

Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.

Vedúci Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok na Fakulte architektúry

a obnovy pamiatok. Venuje sa pedagogickej činnosti – teoretickej výuke a ateliérovej

tvorbe na Fakulte architektúry. Ako autorizovaný architekt je projekčne činný v oblasti

pamiatkovej obnovy a tvorby v historickom prostredí. Spolupracuje na architektonicko-historických

výskumoch.

zavrieť

Zoznam príspevkov

 

Archívny výskum k dejinám Kostola sv. Mikuláša v Podunajských Biskupiciach

Peter Buday

 

Výsledky architektonicko-historického výskumu Kostola sv. Mikuláša v Podunajských Biskupiciach - stavebný vývoj objektu

Andrej Botek, Róbert Erdélyí, Pavol Paulíny, Barbora Vachová

 

Strechy a krovové konštrukcie Kostola sv. Mikuláša

Karol Ďurian

 

Kostol sv. Mikuláša v Podunajských Biskupiciach. Archeologický výskum a výsledky georadarových meraní

Petra Šimončičová Koóšová, Igor Murín

 

Petrografické vyhodnotenie vzoriek kameňa z Kostola sv. Mikuláša v Podunajských Biskupiciach

Daniel Pivko

 

Náhrobník z Kostola sv. Mikuláša v Podunajských Biskupiciach 117 z roku 1360. Najstarší známy figurálny náhrobník na Slovensku

Daniel Pivko

 

Kostol sv. Mikuláša v Podunajských Biskupiciach, reštaurátorský výskum a výsledky reštaurovania

Michal Pleidel, Tomáš Kružlík, Andrej Krchňák, Miroslav Šurin

 

Stredoveké nástenné maľby v Kostole sv. Mikuláša v Podunajských Biskupiciach

Peter Megyeši, Adrián Kobetič

 

Architektonicko-historický a reštaurátorský výskum fary pri Kostole sv. Mikuláša v Podunajských Biskupiciach

Andrej Botek, Pavol Pauliny, Michal Pleidel

 

 

Recenzenti:

Ing. arch. Ivan Gojdič

Doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.

zavrieť