Historia Scepusii, vol. 1 : Dejiny Spiša do roku 1526.

Zostavili Martin Homza a Stanisław A. Sroka. Bratislava : Krakov, 2009. 663 s.

 

Kniha ponúka súhrn poznatkov, ktorý má všetky predpoklady stať sa prvým a východiskovým zdrojom informácií o stredovekom Spiši. Obsahuje najmä mnoho prekladov pôvodných, prevažne latinských, nemeckých, či cirkevnoslovanských prameňov s bohatým obrazovým materiálom – 461 obrázkov a 21 máp, ale aj podrobne spracovanú geografiu a prírodné pomery v regióne Spiša. Základnými znakmi predkladanej knihy sú objektivita a vedeckosť, ktorá je spojená s požiadavkou populárneho podania histórie Spiša. Pre širokú čitateľskú verejnosť bude užitočný slovník historických termínov, zoznam jednotlivých županov, prepoštov, priorov, miestnych názvov jednotlivých usadlostí v rôznych jazykoch a rozsiahly zoznam relevantnej literatúry. Monumentálnosť projektu podčiarkuje rozmer knihy 22 x 31 cm.

 

Z medzinárodného hľadiska je kniha reprezentatívnym (a možno aj najväčším) medzinárodným projektom spoločných dejín dvoch európskych národov, hoci v tomto prípade len jedného prihraničného regiónu (doteraz vyšli s veľkým ohlasom len spoločné francúzsko-nemecké včasnostredoveké dejiny).

 

Kniha nadväzuje na zborník Terra Scepusiensis : Stav bádania o dejinách Spiša, ktorý bol výstupom z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v Levoči na jeseň v roku 2002.

Oba tituly sú výsledkom aktivít vychádzajúcich z Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o cezhraničnej spolupráci z roku 1994 v rámci Slovensko-poľskej komisie humanitných vied pri Ministerstve školstva Slovenskej republiky a Ministerstve vedy a vysokého školstva Poľskej republiky (ďalej SPKHV). Ich vydanie bolo zverené Slovensko-poľskej pracovnej skupine pre dejiny Spiša pri SPKHV na objednávku Slovensko-poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu. Editormi diela sú prof. Martin Homza, člen Katedry slovenských dejín Univerzity Komenského v Bratislave a riaditeľ Historického inštitútu Jagelovskej univerzity v Krakove prof. Stanisław A. Sroka. Druhý zväzok zahŕňajúci obdobie do roku 1918 sa pripravuje.

 

Cena: 80 eur

Informácie a objednávky: info@postscriptum.sk

 

 
 • NOVINKY (viac v časti "Naše tituly")

   

   

   

    

   

   

   

   

   


    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ZNOVA K DISPOZÍCII:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Zavrieť